aṣṭottara śataṃ

॥ श्रीअन्नपूर्णाष्टोत्तरशतनामावली ॥

ahantāpūrite pātre idāntā rasanirgataṃ।
mamābhilaṣitamannaṃ dehi me’nnapūrṇeśvari।।

अस्य श्रीअन्नपूर्णाष्टोत्तरशत महामन्त्रस्य परमात्मने सदाशिवाय ऋषये नमः शिरसि।अनुष्टुभे छन्दसे नमः मुखे।श्रीअन्नपूर्णायै देवतायै नमः हृदये|स्वधा बीजाय नमः गुह्ये|स्वाहा शक्तये नमः पादयोः | ह्रीं कीलकाय नमः नाभौ| मम श्रीअन्नपूर्णाम्बा प्रसाद सिद्ध्यर्थे गुरोराज्ञया अर्चने विनियोगाय नमः

करषडङ्ग न्यासाः ॐ ह्रां- अङ्गुष्ठाभ्यां- हृदयाय- नमः

ॐ ह्रीं-तर्जनीभ्यां- शिरसे- स्वाहा

ॐ ह्रूं -मध्यमाभ्यां-शिखायै- वषट्

ॐ ह्रैं -अनामिकाभ्यां-कवचाय-हुं

ॐ ह्रौं-कनिष्ठिकाभ्यां-नेत्रत्रयाय-वौषट्

ॐ ह्रः-करतलकरपृष्ठाभ्यां-अस्त्राय-फट् । भूर्भुवस्स्वरोमिति दिग्बन्धः

ध्यानं: आदाय दक्षकरेणस्वर्णदर्वी दुग्धान्नपूर्णमितरेण च रत्न-पात्रं

अन्नप्रदान-निरतां नवहेमवणा-अम्बां भजे कनमाल्यविभूषणाढ्यां 

पञ्चपूजा-

ॐ अन्नपूर्णायै नमः

ॐ शिवायै नमः

ॐ देव्यै नमः

ॐ भीमायै नमः

ॐ पुष्टये नमः

ॐ सरस्वत्यै नमः

ॐ सर्वज्ञायै नमः

ॐ पार्वत्यै नमः

ॐ दुर्गायै नमः

ॐ शर्वाण्यै नमः ॥ १०॥

ॐ शिववल्लभायै नमः

ॐ वेदवेद्यायै नमः

ॐ महाविद्यायै नमः

ॐ विद्यादात्र्यै नमः

ॐ विशारदायै नमः

ॐ कुमार्यै नमः

ॐ त्रिपुरायै नमः

ॐ बालायै नमः

ॐ लक्ष्म्यै नमः

ॐ श्रियै नमः ॥ २०॥

ॐ भयहारिण्यै नमः

ॐ भवान्यै नमः

ॐ विष्णु-जनन्यै नमः

ॐ ब्रह्मादि-जनन्यै नमः

ॐ गणेश-जनन्यै नमः

ॐ शक्तये नमः

ॐ कुमार-जनन्यै नमः

ॐ शुभायै नमः

ॐ भोगप्रदायै नमः

ॐ भगवत्यै नमः ॥ ३०॥

ॐ भक्ताभीष्ट-प्रदायिन्यै नमः

ॐ भवरोगहरायै नमः

ॐ भव्यायै नमः

ॐ शुभ्रायै नमः

ॐ परम-मङ्गलायै नमः

ॐ भवान्यै नमः

ॐ चञ्चलायै नमः

ॐ गौर्यै नमः

ॐ चारु-चन्द्र-कला-धरायै नमः

ॐ विशालाक्ष्यै नमः ॥ ४०॥

ॐ विश्वमात्रे नमः

ॐ विश्ववन्द्यायै नमः

ॐ विलासिन्यै नमः

ॐ आर्यायै नमः

ॐ कल्याणनिलायायै नमः

ॐ रुद्राण्यै नमः

ॐ कमलासनायै नमः

ॐ शुभप्रदायै नमः

ॐ शुभावर्तायै नमः

ॐ वृत्त-पीन-पयोधरायै नमः ॥ ५०॥

ॐ अम्बायै नमः

ॐ संहारमथन्यै नमः

ॐ मृडान्यै नमः

ॐ सर्वमङ्गलायै नमः

ॐ विष्णु-संसेवितायै नमः

ॐ सिद्धायै नमः

ॐ ब्रह्माण्यै नमः

ॐ सुरसेवितायै नमः

ॐ परमानन्ददायै नमः

ॐ शान्त्यै नमः ॥ ६०॥

ॐ परमानन्द-रूपिण्यै नमः

ॐ परमानन्द-जनन्यै नमः

ॐ परायै नमः

ॐ आनन्द-प्रदायिन्यै नमः

ॐ परोपकार-निरतायै नमः

ॐ परमायै नमः

ॐ भक्तवत्सलायै नमः

ॐ पूर्णचन्द्राभ-वदनायै नमः

ॐ पूर्णचन्द्र-निभांशुकायै नमः

ॐ शुभ-लक्षण-सम्पन्नायै नमः ॥ ७०॥

ॐ शुभानन्द-गुणार्णवायै नमः

ॐ शुभ-सौभाग्य-निलयायै नमः

ॐ शुभदायै नमः

ॐ रतिप्रियायै नमः

ॐ चण्डिकायै नमः

ॐ चण्डमथन्यै नमः

ॐ चण्ड-दर्प-निवारिण्यै नमः

ॐ मार्तण्ड-नयनायै नमः

ॐ साध्व्यै नमः

ॐ चन्द्राग्नि-नयनायै नमः ॥ ८०॥

ॐ सत्यै नमः

ॐ पुण्डरीक-हरायै नमः

ॐ पूर्णायै नमः

ॐ पुण्यदायै नमः

ॐ पुण्य-रूपिण्यै नमः

ॐ मायातीतायै नमः

ॐ श्रेष्ठ-मायायै नमः

ॐ श्रेष्ठ-धर्मायै नमः

ॐ आत्म-वन्दितायै नमः

ॐ असृष्टये नमः ॥ ९०॥

ॐ सङ्गरहितायै नमः

ॐ सृष्टिहेतवे नमः

ॐ कपर्दिन्यै नमः

ॐ वृषारूढायै नमः

ॐ शूलहस्तायै नमः

ॐ स्थिति-संहार-कारिण्यै नमः

ॐ मन्दस्मितायै नमः

ॐ स्कन्दमात्रे नमः

ॐ शुद्धचित्तायै नमः

ॐ मुनिस्तुतायै नमः ॥ १००॥

ॐ महाभगवत्यै नमः

ॐ दक्षायै नमः

ॐ दक्षाध्वर-विनाशिन्यै नमः

ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः

ॐ सावित्र्यै नमः

ॐ सदाशिव-कुटुम्बिन्यै नमः

ॐ नित्यसुन्दर-सर्वाङ्ग्यै नमः

ॐ सच्चिदानन्द-लक्षणायै नमः

शिवः उवाच –

नाम्नामष्टोत्तरशतं अम्बायाः पुण्यकारणं। सर्वसूभाग्यसिद्ध्यर्थं जपनीयं प्रयत्नतः।

आवहन्ती मन्त्रेण प्रत्येकं च यथा क्रमं। कर्तव्यं तर्पणं नित्यं प्रति मन्त्रेति मूलवित्। 

यो जपेदन्नपूर्णाया नाम्नामष्टोत्तरं शतम् । दशावृत्त्या विनाहारं तृप्तिर्भवति सर्वदा ॥ 

धनधान्यादिवृद्धिश्च शतावृत्त्या भविष्यति । आयुरारोग्यवृद्धिश्च जायते नात्र संशयः ॥ 

तन्नामानि प्रयत्नेन शुचीभूत्वाथ सादरं । अन्नपूर्णालये स्थित्वा जपनीयानि भक्तितः ॥ 

तन्नामावर्तनात्पूर्वमुद्धूलाङ्गानि भस्मना । रुद्राक्षधारणं कृत्वा ध्यातव्या परमेश्वरी ॥

शुचिर्भूतैरियं जप्या द्विजै र्नामावली शुभा ।अन्यथा वैपरीत्येन भविष्यति फलं ध्रुवं ॥

एतानि दिव्यनामानि श्रुत्वा ध्यात्वा निरन्तरं।स्तुत्वा देवीञ्च सततं सर्वान् कामान् अवोप्नरयात्॥

॥ श्री अन्नपूर्णाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *