aṣṭottara śataṃ

श्रीकाञ्चीनगर निवासिनी श्रीकामाक्षीअष्टोत्तरशतं

The 108 names of Sri Devi Kamakshi of Kanchipuram were intuitively revealed in the daily mediations over a period of time.  Thus, this was compiled and is presented with the relevant available pictures of descriptions said herein. The festivals give us a visual journey over a year of celebrations in this temple.

1.ॐ श्रीकामाक्ष्यै नमः

2.ॐ काञ्ची-नगर-निवासिन्यै नमः

3.ॐ कामकोटि-पीठस्थायै नमः

ॐ श्रीपुराय नमः

ॐ पद्मनाभकाय नमः

ॐ जीवन्मुक्तिपुराय नमः

ॐ कामकोष्ठाय नमः

ॐ कामकोटये नमः

4.ॐ भूमण्डल-नाभि-स्वरूप-क्षेत्रस्थायै नमः

5.ॐ सत्यव्रत-नामाङ्कित-क्षेत्रवासिन्यै नमः

6.ॐ श्रीचक्राकार-पुरि-मध्यस्थायै नमः

7.ॐ दिव्य-चम्पक-तरुस्थित शुक-रूपधृत-देवगण-रक्षणायै नमः

8.ॐ बिलाकाशात्-पञ्चवर्ष-कन्यकारूपोद्भवायै नमः

9.ॐ अष्टादशायुध-धर-अष्टादश-भुजान्वित-महाभैरवीरूपेण बन्धकासुर-संहन्त्र्यै नमः

10.ॐ बिलविस्तीर्ण चतुर्वेदाकृत वेदी गायत्र्यर्णकृत चतुर्विंशति-स्तम्भयुक्त व्याहृत्याकृत मूलस्थाने प्रणवाकार सिंहासने स्थितायै नमः

11.ॐ पञ्चदशाक्षरी-मन्त्र-मध्यगायै नमः

12.ॐ त्रिनयन-चतुर्बाहु-समन्वितायै नमः

13.ॐ पाशाङ्कुश पुण्ड्रेक्षु-कोदण्ड-पञ्च-बाण-लसत्करायै नमः

14.ॐ पद्मासने पृथु-स्तन क्षीण-मध्यमायै नमः

15.ॐ कनक चिन्ताक महापदक महामाङ्गल्य धारिण्यै नमः

16.ॐ दिक् विभ्रम देवालयायै नमः

17.ॐ श्रीचक्र महायन्त्रे सदा सन्निहितायै नमः

18.ॐ सौभाग्य-चिन्तामणि कल्पोक्त प्रकार श्रीदूर्वास महिर्षि प्रतिष्ठितायै नमः

19.ॐ सन्तान गणपत्यग्रतो-सन्तान स्तम्भावृतायै नमः

20.ॐ कन्दर्पजनकापाङ्ग वीक्षणायै नमः

21.ॐ सूर्यचन्द्र नुत कामकोटि विमानान्वितायै नमः

22.ॐ मन्मथ प्रार्थानुसारेण शिवजित्क्षेत्रवासिन्यै नमः

23.ॐ पूर्णा-पुष्कला-समेत-महाशास्तृ-परिपालित-कामकोष्ठस्थायै नमः

24.ॐ शङ्खपाणि-विनायक-समन्वित-निकेनतायै नमः

25.ॐ कुमारकोष्ठ-स्थित-सेनान्यर्चितायै नमः                                  

26.ॐ त्रिकाल-अभिषेक-आराधन-सुप्रीतायै नमः

27.ॐ षड्दुर्गा-परिसरित कामकोटि-प्रदेशान्वितायै नमः

ॐ उग्रवासिन्यै नमः

ॐ तान्दोणिकायै नमः

ॐ पञ्चसान्धिकायै नमः

ॐ तीर्थमालिन्यै नमः

ॐ हेमासनायै नमः

ॐ कालिकायै नमः

ॐ कायाधिरोहाण तीर्थाय नमः

ॐ वरसिद्ध तीर्थाय नमः

ॐ चक्र तीर्थाय नमः

31.ॐ ब्रह्मणा दर्शित षड्विध-स्वरूप-धृतायै नमः

32.ॐ त्रिशक्त्याकारायै नमः

33.ॐ कामकोटि-विमानाध  प्रणव-पीठस्थायै मूलबिम्ब-स्वरूपिण्यै नमः

ॐ त्रिपुरायै नमः

ॐ राजराजेश्यै नमः

ॐ महाकामेश वल्लभायै नमः

ॐ कामाक्ष्यै नमः

ॐ कामकोटये नमः

34.ॐ कामकोटि विमानाध सर्वशैवालय-पूर्णांश देव्यै नमः

ॐ तपस्विन्यै नमः

ॐ घनश्यामायै नमः

ॐ सर्वशैवालयेश्वर्यै नमः

ॐ कामाक्ष्यै नमः

ॐ कालिकायै नमः

35.ॐ ध्रुवात्मस्थ मूलदेव्या फाल नेत्रोद्भवायै स्वर्णकामाक्षी देव्यै नमः

ॐ स्वर्णाङ्ग्यै नमः

ॐ शुकहस्तायै नमः

ॐ चूललिङ्गस्य वल्लभायै नमः

ॐ कामाक्ष्यै नमः

ॐ धर्मदेव्यै नमः

36.ॐ द्वि-शैवरूप-धृतायै नमः

37.ॐ एकाम्रतरु-मूले आत्मज्योति स्वरूप चूतलिङ्गनाथरूपिण्यै नमः

ॐ चूतज्योतिषे नमः

ॐ निर्गुणात्मने नमः

ॐ शिवाय नमः

ॐ कामेश्वराय नमः

ॐ एकाम्रनाथाय नमः

38.ॐ रुद्रकोटि-विमानाध-उमालिङ्गितेन कुच-कङ्कण-मुद्रित-लिङ्ग-रूपिण्यै नमः

ॐ रसाल लिङ्गाय नमः

ॐ रुद्रकोटये नमः

ॐ सदाशिवाय नमः

ॐ सगुणात्मने नमः

ॐ श्रीमदेकाम्रनाथाय नमः

39.ॐ विष्ण्वेक-रूप-धृतायै नमः

40.ॐ पुण्यकोटि-विमानाधस्थ-हस्तिगिरिनाथ-स्वरूपिण्यै नमः

ॐ यज्ञोद्भवाय नमः

ॐ पुण्यकोटये नमः

ॐ महादेवाय नमः

ॐ देवराजे नमः

ॐ अभीष्टवरदाय नमः

41.ॐ शापग्रस्त लक्ष्म्या तापसाज्ञापितायै नमः

42.ॐ अरूपलक्ष्म्यारोपित हरिद्रा-कुङ्कुम-दिग्ध वरप्रदायै नमः

43.ॐ सौन्दर्यलक्ष्मीरूप प्रदायै नमः

44.ॐ चोर-माधवाह्वयायै नमः

45.ॐ पञ्चम्यावृत मण्डपायै नमः

46.ॐ अर्धनारीश्वरावृत मण्डपायै नमः

47.ॐ अन्नपूर्णावृतवीथ्यै नमः

48.ॐ मन्त्रिण्यावृत प्रासादायै नमः

49.ॐ कुण्डलिनी-सदृश-सार्धत्रिवलयाकार प्रासाद-प्रदक्षिण-पथायै नमः

50.ॐ आग्नेयां ध्वज-स्तम्भान्वितायै नमः

51.ॐ पूर्वे-जयस्तम्भ-वैभवायै नमः

52.ॐ वरसिद्धिगणपति मुखेन भक्तानां वरप्रदायै नमः

53.ॐ नागरूप सुब्रह्मण्यावृतायै नमः

54.ॐ चर-स्थित-शयन-रूप-धर भूतबन्धन जनार्दन-परीवृत-तीर्थ-महिमायै नमः

55.ॐ शिवपञ्चमुखपद्भूत-गङ्गांश-पञ्चगङ्गा-तीर्थप्रसन्नायै नमः

56.ॐ भूतदम्पत्या-रक्षित पञ्चगङ्गा-तीर्थ-सरसा-वृतायै नमः

57.ॐ द्वात्रिंशत् धर्म पोषणायै नमः

58.ॐ शुक्रवारे स्वर्णस्यन्दन-गायै नमः

59.ॐ पौर्णम्यां रात्रौ नवावरण पूजितायै नमः

60.ॐ माघमासे-ब्रह्मणा कृतोत्सवायै नमः

61.ॐ उत्सव-काले विचित्र-वाहनरूढायै नमः

62.ॐ रजत-मूषिक-वाहन-गणेश पुरस्कृतायै नमः

63.ॐ दिवा-रजत-वृषभारूढा रात्रौ-स्वर्णहरिणारूढायै नमः

64.ॐ दिवा-मकरारूढा रात्रौ-चन्द्र प्रभा-वाहनारूढायै नमः

65.ॐ दिवा-स्वर्णसिंहारूढा रात्रौ-गजारूढायै नमः

66.ॐ दिवा सूर्यप्रभावाहनारूढा रात्रौ स्वर्णहंसारूढायै नमः

67.ॐ दिवा स्वर्णशिबिकारूढा रात्रौ नाग-वाहनारूढायै नमः

68.ॐ दिवा मुक्तान्दोलिकारूढ-प्रिया रात्रौ स्वर्णशुक-वाहनायै नमः

69.ॐ अष्टमदिने रथारूढायै नमः

70.ॐ दिवा भद्रपीठारूढा रात्रौ अश्वारूढायै नमः

71.ॐ दिवा नरोह्यशिबिकाप्रिया रात्रौ रजत रथारूढायै नमः

72.ॐ दिवा शरभ वाहनारूढा रात्रौ कल्पकोद्यानस्थायै नमः

73.ॐ उत्सवान्त पौर्णमी रात्रौ कामकोटिविमानाधस्थायै नमः

74.ॐ उत्सवान्ते अरुणोदाये विश्वरूप-प्रदर्शिन्यै नमः

75.ॐ ब्रह्मोत्सावान्ते पञ्चगङ्गायां अवभृतस्नातायै नमः

76.ॐ वसन्त नवरात्र्यां दिवासपर्या वैभवायै नमः

77.ॐ मीन पुष्य आश्लेष मख नक्षत्र-त्रय त्रिदिनेन जलपोतारूढायै नमः

78.ॐ कर्कटकान्तिम शुक्रवारे लक्षदीप-विशेषोत्सव वैभवायै नमः

79.ॐ सिंह मूलायां ऋतुस्नातायै नमः

80.ॐ शरन्नवरात्र्यां दिवा भूरि पूजाकृत वैभवायै नमः

81.ॐ शरन्नवरात्री नवम्यां वीणाधर दर्शनादायै नमः

82.ॐ शरन्नवरात्री विजयदशम्यां धनुर्हस्तेन शरक्षिप्तायै नमः

83.ॐ शरन्नवरात्री उत्सवान्ते सहस्र-कलशाभिषेचितायै नमः

84.ॐ तुला-पूर्वफल्गुन्यां बिलाकाश-क्षीराभिषेकोत्सुकायै नमः

85.ॐ तुला पौर्णमास्यां अन्नाभिषेक-प्रीतायै नमः

86.ॐ कार्तिकपौर्णम्यां बृहज्ज्वलितदीप दर्शनोत्सुकायै नमः

87.ॐ धनुरार्द्रायां उषसि घृताभ्यङ्ग-पूर्व उष्णोदक स्नापितायै नमः

88.ॐ मकर सङ्क्रमण हर्षोत्सवे विशेषानुष्टान तत्परायै नमः

89.ॐ मकर पुष्ये वर्षाभिषेक स्नापितायै नमः

90.ॐ सर्वदेवालय देवता प्रक्षिणीकृत राजवीथियुत मूलक्षेत्र-वासिन्यै नमः

91.ॐ आकाश-भूपत्यनुग्रहीतायै नमः

92.ॐ तुण्डीर-जननोत्सव-वैभव-दर्शनोत्सुकेन स्वर्णवृष्टि प्रदायै नमः

93.ॐ सदा-तुण्डीर राज-ध्यान-निमग्न-परिसारायै नमः

94.ॐ नित्यं बिल-प्रदक्षणीकृतानां सर्वेषां मोक्ष-साम्राज्य-दायिन्यै नमः

95.ॐ सन्तान-स्तम्भ-प्रदक्षिणीकृत-दाशरथ-पुत्र-वरप्रदायै नमः

96.ॐ श्रीमाता महाराज्ञ्यै नमः

97.ॐ कमलाभारती सेव्यायै नमः

98.ॐ वैदीक-सदाचार सत्सम्प्रदायेन एनःकूट विनाशिन्यै नमः

99.ॐ वीणा वेणु वाद्य मृदङ्गादि वादित्र रसिकायै नमः

100.ॐ हयग्रीव सुभाषित अगस्त्य मन शोक निवारिण्यै नमः

101.ॐ कम्पातीरे-आम्रतरु-छायायां –पृथ्वी लिङ्ग-प्रतिष्ठितायै गौरीरूपायै नमः

ॐ शिवबीज समुद्भवाय नमः

ॐ वेदशाखायुताय नमः

ॐ रसालाय नमः

ॐ एकाम्राय नमः

ॐ मृकण्डु तनयाधाराय नमः

102.ॐ कम्पा-प्रवाह-कबलीकृत-प्रळयकाल-बन्धिन्युद्भूतायै गौर्यै नमः

103.ॐ कम्पा-महत्प्रवाहे-महीलिङ्ग-मूर्त्यालिङ्गित गौरीरूपिण्यै नमः

104.ॐ एलासुगन्धित कुन्तलायै गौर्यै नमः

105.ॐ मीनोत्तर-फल्गुन्यां गौर्या-कल्याण-वैभवायै नमः

106.ॐ मूकादि स्तुत-वैभवायै नमः

107.ॐ कैवल्यानन्द-कन्दायै कारण-परचिद्रूपायै नमः

108.ॐ शिवशक्त्यैक्य-स्वरूपिणी श्रीविद्या-ललिता-महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः

One thought on “श्रीकाञ्चीनगर निवासिनी श्रीकामाक्षीअष्टोत्तरशतं

  1. Umesh Kute says:

    wonderfull , sashantang naman to guru feet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *