aṣṭottara śataṃ

गणेश अष्टोत्तरशत नामावलि

गणेश अष्टोत्तरशत नामावलि

अस्य गणेश-शप्त-चन्द्रेण-समीरित श्रीगणेश अष्टोत्तरशत नाम स्तोत्र महामन्त्रस्य चन्द्रमसे ऋषये नमः अनुष्टुभे छन्दसे नमः । श्रीगणेशाय देवतायै नमः । मम श्रीगणेश प्रसादेन सर्वविघ्नहर-सर्वसिद्धिप्रद-धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्ध्यर्थे श्रीगुरोराज्ञया श्रीगणेश नामार्चने विनियोगाय नमः ।

1.विनायकायनमः

2.विघ्नराजायनमः

3.गौरीपुत्रायनमः

4.गणाधिपायनमः

5.स्कन्दाग्रजायनमः

6.अव्ययायनमः

7.पूतायनमः

8.दक्षायनमः

9.अध्यक्षायनमः

10.द्विजप्रियायनमः10

11.अग्निगर्वच्छिदेनमः

12.इन्द्रश्रीप्रदायनमः

13.वाणीबलप्रदायनमः

14.सर्वसिद्धिप्रदायनमः

15.शर्वतनयायनमः

16.शर्वरीपतयेनमः

17.सर्वात्मकायनमः

18.सृष्टिकर्त्रेनमः

19.देवानीकार्चितायनमः

20.शिवायनमः

21.शुद्धायनमः

22.बुद्धिप्रदायनमः

23.शान्तायनमः

24.ब्रह्मचारिणेनमः

25.गजाननायनमः

26.द्वैमातुरायनमः

27.मुनिस्तुत्यायनमः

28.भक्तविघ्नविनाशनायनमः30

29.एकदन्तायनमः

30.चतुर्बाहवेनमः

31.चतुरायनमः

32.शक्तिसम्युतायनमः

33.लम्बोदरायनमः

34.शूर्पकर्णायनमः

35.हेरम्बायनमः

36.ब्रह्मवित्तमायनमः

37.कालायनमः

38.ग्रहपतयेनमः40

39.कामिनेनमः

40.सोमसूर्याग्निलोचनायनमः

41.पाशाङ्कुशधरायनमः

42.चण्डायनमः

43.गुणातीतायनमः

44.निरञ्जनायनमः

45.अकल्मषायनमः

46.स्वयंसिद्धायनमः

47.सिद्धार्चितपदाम्बुजायनमः

48.बीजापूरकरायनमः

49.अव्यक्तायनमः

50.वरदायनमः

51.शाश्वतायनमः

52.कृतिनेनमः

53.विद्वत्तमायनमः

54.वीतरागायनमः

55.गदिनेनमः

56.चक्रिणेनमः

57.इक्षुचापधृतेनमः

58.अब्जोत्पलकरायनमः

59.श्रीदायनमः

60.श्रीहेतवेनमः

61.स्तुतिहर्षितायनमः

62.कुलाद्रिभेत्रेनमः

63.जटिलायनमः

64.चन्द्रचूडायनमः

65.अमरेश्वरायनमः

66.नागोपवीतिनेनमः

67.श्रीकण्ठार्चितायनमः

68.रामार्चितायनमः

69.वृतयेनमः

70.स्थूलकण्ठायनमः

71.त्रयीकर्त्रेनमः

72.सामघोषप्रियायनमः90

73.कवयेनमः

74.स्थूलतुण्डायनमः

75.अग्रण्येनमः

76.धीरायनमः

77.ग्रामण्येनमः

78.गणपायनमः

79.स्थिरायनमः

80.वृद्धिदायनमः

81.शुभगायनमः

82.शूरायनमः

83.वागीशायनमः

84.सिद्धिदायनमः

85.दूर्वाबिल्वप्रियायनमः

86.शान्तायनमः

87.पापहारिणेनमः

88.समाश्रितायनमः

89.आश्रितश्रीप्रदायनमः

90.सौम्यायनमः

91.भक्तकाङ्क्षितदायकायनमः

92.अच्युतायनमः

93.केवलायनमः

94.सिद्धायनमः

95.सच्चिदानन्दविग्रहायनमः

96.ज्ञानिनेनमः

97.मायायुतायनमः

98.दान्तायनमः

99.ब्रह्मिष्ठायनमः

100.भयवर्जितायनमः

101.प्रमत्तदैत्यभयदायनमः

102.व्यक्तमूर्तयेनमः

103.अमूर्तिमतेनमः

104.पार्वतीशङ्करोत्सङ्ककेलनोत्सुखमानसायनमः100

105.समस्तजगदाधारायनमः

106.वरमूषकवाहनायनमः

107.हृष्टस्तुतयेनमः

108.अनाद्यन्तायनमः

109.सर्वसिद्धिप्रदायकायनमः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *