aṣṭottara śataṃ

श्रीराम अष्टोत्तरशत

 1. ॐ श्रीरामाय नमः
 2. ॐ रावण-संहार-कृत-मानुष-विग्रहाय नमः
 3. ॐ कौसल्या-सुकृत-व्रत-फलाय नमः
 4. ॐ दशरथात्मजाय नमः
 5. ॐ लक्ष्मणार्चित-पादाब्जाय नमः
 6. ॐ सर्वलोक-प्रियङ्कराय नमः
 7. ॐ साकेतवासि-नेत्राब्ज-संप्रीणन-दिवाकराय नमः
 8. ॐ विश्वामित्र-प्रियाय नमः
 9. ॐ शान्ताय नमः
 10. ॐ ताटका-ध्वान्त-भास्कराय नमः
 11. ॐ सुबाहु-राक्षस-रिपवे नमः
 12. ॐ कौशिकाध्वर-पालकाय नमः
 13. ॐ अहल्या-पाप-संहर्त्रे नमः
 14. ॐ जनकेन्द्र-प्रियातिथये नमः
 15. ॐ पुरारि-चाप-दळनाय नमः
 16. ॐ वीरलक्ष्मी-समाश्रयाय नमः
 17. ॐ सीता-वरण-माल्याढ्याय नमः
 18. ॐ जामदग्न्य-मदापहाय नमः
 19. ॐ वैदेही-कृत-शृङ्गाराय नमः
 20. ॐ पितृ-प्रीति-विवर्धनाय नमः
 21. ॐ ताताज्ञोत्सृष्ट-हस्तस्थ-राज्याय नमः
 22. ॐ सत्य-प्रतिश्रवाय नमः
 23. ॐ तमसा-तीर-संवासिने नमः
 24. ॐ गुहानुग्रह-तत्पराय नमः
 25. ॐ सुमन्त्र-सेवित-पादाय नमः
 26. ॐ भरद्वाज-प्रियातिथये नमः
 27. ॐ चित्रकूट-प्रिय-स्थानाय नमः
 28. ॐ पादुका-न्यस्त-भूभराय नमः
 29. ॐ अनुसूयाङ्ग-रागाङ्क-सीतासाहित्य-शोभिताय नमः
 30. ॐ दण्डकारण्य-सञ्चारिणे नमः
 31. ॐ विराध-स्वर्ग-दायकाय नमः
 32. ॐ रक्षःकुलान्तकाय नमः
 33. ॐ सर्वमुनि-सङ्घ-मुदावहाय नमः
 34. ॐ प्रतिज्ञाताशर-वधाय नमः
 35. ॐ शरभङ्ग-गति-प्रदाय नमः
 36. ॐ अगस्त्यार्पित-बाणासि-खड्ग-तूणीर-मण्डिताय नमः
 37. ॐ प्राप्त-पञ्चवटी-वासाय नमः
 38. ॐ गृध्रराज-सहायवते नमः
 39. ॐ कामि-शूर्पणखा-कर्ण-नासच्छेद-नियामकाय नमः
 40. ॐ खरादि-राक्षस-व्रात-खण्डनावित-सज्जनाय नमः 40
 41. ॐ सीता-संश्लिष्ट-कायाभाजित-विद्युत्-द्युताम्बुदाय नमः
 42. ॐ मारीच-हन्त्रे नमः
 43. ॐ मायाढ्याय नमः
 44. ॐ जटायुः-मोक्षदायकाय नमः
 45. ॐ कबन्ध-बाहुलवनाय नमः
 46. ॐ शबरी-प्रार्थिताथये नमः
 47. ॐ हनुमद्वन्दित-पादाय नमः
 48. ॐ सुग्रीव-सुहृदेऽव्ययाय नमः
 49. ॐ दैत्य-कङ्काळ-विक्षेपिणे नमः
 50. ॐ सप्तसाल-प्रभेदकाय नमः
 51. ॐ एकेषु-हत-वालिने नमः
 52. ॐ तारा-संस्तुत-सद्गुणाय नमः
 53. ॐ कपीन्द्र-कृत-सुग्रीवाय नमः
 54. ॐ सर्ववानर-पूजिताय नमः
 55. ॐ वायुसून-समासीन-सीतासन्देश-नन्दिताय नमः
 56. ॐ जैत्र-यात्रोद्यताय नमः
 57. ॐ जिष्णवे नमः
 58. ॐ विष्णु-रूपाय नमः
 59. ॐ निताकृतये नमः
 60. ॐ कम्पिताम्भोनिधये नमः
 61. ॐ सम्पत्प्रदाय नमः
 62. ॐ सेतु-निबन्धनाय नमः
 63. ॐ लङ्का-विभेदन-पटवे नमः
 64. ॐ निशाचर-विनाशकाय नमः
 65. ॐ कुम्भकर्णाख्य-कुम्भीन्द्र-मृगराज-पराक्रमाय नमः
 66. ॐ मेघनाद-वधोत्युक्त-लक्ष्मणास्त्र-बलप्रदाय नमः
 67. ॐ दशग्रीवान्धतामिश्र-प्रमापण-प्रभाकराय नमः
 68. ॐ इन्द्रादि देवता-स्तुत्याय नमः
 69. ॐ चन्द्राभ-मुख-मण्डलाय नमः
 70. ॐ विभीषणार्पित-निशाचर-राज्याय नमः
 71. ॐ वृष-प्रियाय नमः
 72. ॐ वैश्वानर-स्तुत-गुणावनी-पुत्री समागताय नमः
 73. ॐ पुष्पक-स्थान-सुभगाय नमः
 74. ॐ पुण्यवत्प्राप्य-दर्शनाय नमः
 75. ॐ राज्याभिषिक्ताय नमः
 76. ॐ राजेन्द्राय नमः
 77. ॐ राजीव-सदृशेक्षणाय नमः
 78. ॐ लोक-तापापहर्त्रे नमः
 79. ॐ धर्म-संस्थापनोद्यताय नमः
 80. ॐ शरण्याय नमः80
 81. ॐ कीर्तिमते नमः
 82. ॐ नित्य-वन्दनाय नमः
 83. ॐ करुणार्णवाय नमः
 84. ॐ संसार-सिन्धु-सम्मग्न-तारकाख्य-मनोहराय नमः
 85. ॐ मधुराय नमः
 86. ॐ मधुरोक्तये नमः
 87. ॐ मधुरा-नायकाग्रजाय नमः
 88. ॐ शम्बूक-दत्त-स्वर्लोकाय नमः
 89. ॐ शम्बराराति-सुन्दराय नमः
 90. ॐ अश्वमेध-महायाजिने नमः
 91. ॐ वाल्मीकि-प्रीतिमते नमः
 92. ॐ वशिने नमः92
 93. ॐ स्वयं-रामायण-श्रोत्रे नमः
 94. ॐ पुत्र-प्राप्ति-प्रमोदिताय नमः
 95. ॐ ब्रह्मादि-स्तुत-माहात्म्याय नमः
 96. ॐ ब्रह्मर्षि-गणपूजिताय नमः
 97. ॐ वर्णाश्रम-रताय नमः
 98. ॐ वर्णाश्रम-धर्म-नियामकाय नमः
 99. ॐ रक्षापराय नमः
 100. ॐ राजवंश-प्रतिष्ठापन-तत्पराय नमः
 101. ॐ गन्धर्व-हिंसा-संहारिणे नमः
 102. ॐ धृति-मते नमः102
 103. ॐ दीन-वत्सलाय नमः
 104. ॐ ज्ञानोपदेष्ट्रे नमः
 105. ॐ वेदान्त-वेद्याय नमः
 106. ॐ भक्त-प्रियङ्कराय नमः
 107. ॐ वैकुण्ठ-वासिने नमः
 108. ॐ चराचर-विमुक्तिदाय नमः108

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *