aṣṭottara śataṃ

श्रीराजश्यामलाष्टोत्तर शत नामावलिः

1. जगद्धात्र्यै नमः  

2. मातङ्गीश्वर्यै नमः 

3. श्यामलायै नमः 

4. जगदीशान्यै नमः 

5. परमेश्वर्यै नमः 

6. महाकल्पायै नमः 

7. सर्वभूषण सम्युतायै नमः 

8. महादेव्यै नमः 

9. महेशान्यै नमः 

10. महादेवप्रियायै नमः 

11. आदिशक्तये नमः 

12. महाशक्तये नमः 

13. पराशक्तये नमः 

14. परात्परायै नमः

15. ब्रह्मशक्तये नमः

16. विष्णुशक्तये नमः

17. शिवशक्तये नमः 

18. अमृतेश्वरीदेव्यै नमः

19. परशिवप्रियायै नमः 

20. ब्रह्मरूपायै नमः 

21. विष्णुरूपायै नमः 

22. शिवरूपायै नमः 

23. सर्वकामप्रदायै नमः 

24. सर्वसिद्धिप्रदायै नमः 

25. सर्वसंपत्प्रदायै नमः 

26. सर्वराजवशङ्कर्यै नमः 

27. स्त्रीवशङ्कर्यै नमः 

28. नरवशङ्कर्यै नमः 

29. देवमोहिन्यै नमः 

30. सर्वसत्ववशङ्कर्यै नमः 

31. शाङ्कर्यै नमः 

32. वाग्देव्यै नमः 

33. सर्वलोकवशङ्कर्यै नमः 

34. सर्वाभीष्टाप्रदायै नमः 

35. नित्यायै नमः 

36. मातङ्ग कन्यकायै नमः 

37. नीलोत्पल प्रख्यायै नमः 

38. मरकत प्रभायै नमः 

39. नीलमेघ-प्रतीकाशायै नमः 

40. इन्द्रनील-समप्रभायै नमः 

41. चण्ड्यादि देवेश्यै नमः

42. दिव्यनारी वशङ्कर्यै नमः 

43. मातृ संस्तुत्यायै नमः 

44. जयायै नमः 

45. विजयायै नमः 

46. भूषिताङ्ग्यै नमः 

47. महाश्यामायै नमः  

48. महारामायै नमः 

49. महाप्रभायै नमः

50. महाविष्णु प्रियङ्कर्यै नमः 

51. सदाशिव महाप्रियायै नमः 

52. रुद्राण्यै नमः 

53. सर्वपापघ्न्यै नमः

54. कामेश्वर्यै नमः

55. शुक श्यामायै नमः 

56. लघु श्यामायै नमः 

57. राज वश्यकर्यै नमः

58. वीणा हस्तायै नमः

59. सदा गीतरतायै नमः 

60. सर्वविद्याप्रदायै नमः 

61. शक्त्यादि पूजितायै नमः 

62. वेद गीतायै नमः 

63. देव गीतायै नमः 

64. शङ्ख कुण्डल सम्युक्तायै नमः 

65. बिम्बोष्ठ्यै नमः

66. रक्तवस्त्र परीधानायै नमः 

67. गृहीत मधुपात्रकायै नमः 

68. मद्यप्रियायै नमः 

69. मधु-मांस-बलिप्रियायै नमः 

70. रक्ताक्ष्यै नमः 

71. घूर्णमानाक्ष्यै नमः 

72. स्मितेन्दुमुख्यै नमः 

73. कस्तूरी तिलकोपेतायै नमः 

74. चन्द्रशीर्षायै नमः  

75. जगन्मयायै नमः 

76. महालक्ष्म्यैनमः  

77. कदम्बवन-संस्थितायै नमः 

78. महाविद्यायै नमः 

79. स्तनभार विराजितायै नमः 

80. हरहर्यादि संस्तुत्यायै नमः 

81. स्मितास्यायै नमः 

82. पुंसां कल्याणदायै नमः 

83. कल्याण्यै नमः 

84. कमलालयायै नमः 

85. महादारिद्र्य संहर्त्र्यै नमः

86. महापातक दाहिन्यै नमः 

87. नृणां महाज्ञानप्रदायै नमः

88. महासौन्दर्यदायै नमः 

89. महामुक्तिप्रदायै नमः 

90. वाण्यै नमः 

91. परञ्ज्योति-स्वरूपिण्यै नमः 

92. चिदानन्दात्मिकायै नमः 

93. अलक्ष्मी-विनाशिन्यै नमः

94. भक्ताभय-प्रदायै नमः 

95. नित्यापन्नाशिन्यै नमः 

96. सहस्राक्ष्यै नमः 

97. सहस्र-भुजधारिण्यै नमः 

98. महाशुभप्रदायै नमः 

99. भक्तानां मङ्गलप्रदायै नमः 

100. अशुभ संहर्त्र्यै नमः

101. भक्ताष्टैश्वर्यदायै नमः 

102. देव्यै नमः

103. मुखरञ्जिन्यै नमः 

104. जगन्मात्रे नमः 

105. सर्वनायिकायै नमः 

106. परापरकलायै नमः 

107. परमात्मप्रियायै नमः 

108. राजमातङ्ग्यै नमः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *