aṣṭottara śataṃ

अर्धनारीश्वराष्टोत्तरशतं

३-श्रीमत्कैलास-वासिने नमः ३-श्रीमत्सिह्मासनस्थायै नमः

३-गिरिजार्ध-शरीरिणे नमः ३- शङ्करार्ध-शरीरिण्यै नमः

३-कर्पूर-वर-वर्चसे नमः ३-उद्यत्सूर्य-सहस्राभायै नमः

३-जटामण्डल-धारिणे नमः ३- स्फुरत्-किरीट-भूषायै नमः

३-सुधाम्शु-युत-मौळिने नमः ३- सु-पुष्प-युत-केशायै नमः

३-तिर्यक्पुण्ड्र-ललाटिने नमः ३- लसत्कस्तूरीफालायै नमः

३-रवि-चन्द्राग्नि-चक्षुषे नमः ३- कर्णान्त-दीर्घ-नेत्रायै नमः

३-स्वर्ण-कुण्डल-धारिणे नमः ३- स्वर्ण-ताटङ्क-धरायै नमः

३-लसत्-सौभाग्य-वदनाय नमः ३-दर-स्मित-मुखाम्बुजायै नमः

३-श्री-भासित-कण्ठाय नमः ३- माङ्गल्यसूत्र-शोभित-कन्धरायै नमः

३-कठिनोत्तुङ्ग-वक्षसे नमः ३- उन्नत-स्तन-युग्मायै नमः

३-पिनाक-वर-पाणिने नमः ३- इक्षु-कार्मुक-हस्तायै नमः

३-त्रिशूल-मृग-धारिणे नमः ३- पाशाङ्कुश-कराब्जायै नमः

३-दिव्य-बाणासि-पाणिने नमः ३-पुष्प-बाण-कराब्जायै नमः

३-मनोभव-विचारिणे नमः ३- मनोभव-प्राणदायै नमः

३-करटी-कृत-वाससे नमः ३- दिव्य-हाटक-चेलायै नमः

३-भस्मसन्नद्ध-देहाय नमः ३- दिव्यगन्ध-विलिप्ताङ्ग्यै नमः

३-सदा-सम्पत्-प्रदायिने नमः ३- सदा-सम्पूर्ण-कामायै नमः

३-हिमाद्रि-विनुताङ्घ्रये नमः ३-हिमाचलेन्द्र-कन्यायै नमः

३-कल्याण-पुरुषाय नमः ३-आद्यन्त-शिवरूपायै नमः

३-श्रीचक्रोत्पत्ति-कारिणे नमः ३- श्रीचक्र-पुरवासायै नमः

३-बिल्वारण्य-निवासिने नमः ३-पद्मारण्य-निवासिन्यै नमः

३-बीज-बिन्दु-कलात्मने नमः ३- आदितत्त्व-प्रकाशायै नमः

३-माया-विरहिताय नमः ३- महामाया-स्वरूपायै नमः

३-दिव्य-भूषा-विराजिते नमः ३- दिव्य-भूषण-भूषितायै नमः

३-रत्न-मण्डप-वर्तिने नमः ३- रत्न-मन्दिर-वासायै नमः

३-चिन्ताशोक-विनाशाय नमः ३- चिन्तामणि-गृहन्तस्थायै नमः

३-पुर-त्रय-निवारिणे नमः ३- ताप-त्रय-विभेदिन्यै नमः

३-नेत्र-त्रय-विभासिने नमः ३- लोक-त्रय-गृहस्थायै नमः

३-चतुर्वक्त्र-अमरार्चिषे नमः ३- चतुर्वेदान्त-वेद्यायै नमः

३-शिवाभीष्ट-प्रदायिने नमः ३- शिवपादाब्ज-चिन्तायै नमः

३-शिवलोक-प्रदायिने नमः ३- शिवलोक-निवासायै नमः

३-गिरिजा-भक्त-पालिने नमः ३- शिवाङ्घ्रि-भक्तक-पालिन्यै नमः

३-सौन्दर्य-घन-मूर्तये नमः ३- सौकुमार्य-शरीरिण्यै नमः

३-श्रीपञ्चाक्षरी-मयाय नमः ३- श्रीविद्या-मन्त्र-रूपायै नमः

३-महालिङ्ग-स्वरूपिणे नमः ३- श्यामला-पीठ-वासिन्यै नमः

३-कमलाक्ष-नुताङ्घ्रये नमः ३- कमलाराध्य-पादायै नमः

३-पुर-त्रय-मुखार्चिषे नमः ३- शारदार्चित-दिव्याङ्घ्रये नमः

३-पद्म-कैरव-मालिने नमः ३- मल्लिका-दाम-भूषायै नमः

३-मन्दाकिनी-धराय नमः ३- मन्दाकिनी-स्वरूपायै नमः

३-मुक्ता-रुद्राक्ष-धारिणे नमः ३- मौक्तिका-फल-हारायै नमः

३-उमालिङ्गन-मोदिने नमः ३- शिव-वामाङ्क-संस्थायै नमः

३-सर्वलोक-विधाय नमः ३- सर्वलोक-शरण्यायै नमः

३-गजास्य-गुह-पालिने नमः ३- गजानन-स्कन्द-मात्रे नमः

३-अनन्तानन्द-नन्दिने नमः ३- वन्दारु-जन-सेव्यायै नमः

३-सिद्ध-मार्ग-निदर्शिने नमः ३- नन्दीश-सैन्य-पालायै नमः

३-नासाग्र-उपास्य-मूर्तये नमः ३-संसार-रोग-नाशायै नमः

३-वीणा-राजित-पाणिने नमः ३- वीणा-गान-प्रवीणायै नमः

३-बाणार्चित-पादाय नमः ३- कोण-त्रय-निविष्ठायै नमः

३-मूलप्रकृति-रूपिणे नमः ३-अप्राकृत-पुर-स्थायै नमः

३-मूर्त्ति-त्रय-नियोगिने नमः ३- मूलमन्त्र-स्वरूपायै नमः

३-सच्चिदानन्द-मूर्तये नमः ३- चिदग्नि-सम्भूत-देहायै नमः

३-अपर्णाश्लिष्ट-मूर्तये नमः ३- शिवशक्त्यैक्य-वेषायै नमः

३-सर्वज्ञाय नमो नमः ३- शाश्वतैश्वर्य-युक्तायै नमः

३-अर्धनारीश्वराय नमो नमः ३- श्रीकण्ठार्ध-शरीरिण्यै नमः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *