aṣṭottara śataṃ

Guru 108

स्वस्वरूप निरूपण वरहेतुमादिरसाकरं स्वस्वयपाद सरोभव श्रित चित्त पद्मदिवाकरं

स्वस्वभावपदस्थितं गुरुमादिमं करुणाकरं त्वं पदार्थ मानवौघ गतं सदा समुपाश्रये॥

 1. ॐ आनन्दवपुषे नमः
 2. ॐ आचार्याय नमः
 3. ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः
 4. ॐ दयानिधये नमः
 5. ॐ सत्प्रज्ञानन्दरूपाय नमः
 6. ॐ सदाचाराय नमः
 7. ॐ योग योगाय नमः
 8. ॐ प्रज्ञानघनाय नमः
 9. ॐ पञ्चकोशविलक्षणाय नमः
 10. ॐ कोटिकन्दर्पसुन्दराय नमः
 11. ॐ कृपावीक्षणाय नमः
 12. ॐ अतनवे नमः
 13. ॐ अनन्ताय नमः
 14. ॐ अजाय नमः
 15. ॐ इच्छाऽनिच्छा विरहिताय नमः
 16. ॐ अभोक्त्रे नमः
 17. ॐ अद्वन्द्वाय नमः
 18. ॐ अचिन्त्याय नमः
 19. ॐ गुणत्रय विवर्जिताय नमः
 20. ॐ गुहाशयाय नमः
 21. ॐ ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय साक्षिणे नमः
 22. ॐ निरञ्जनाय नमः
 23. ॐ नित्यबुद्धाय नमः
 24. ॐ अग्र गण्याय नमः
 25. ॐ अक्षराय नमः
 26. ॐ उदासीनाय नमः
 27. ॐ उपदेष्ट्रे नमः
 28. ॐ अमलाय नमः
 29. ॐ ज्ञानदेशिकाय नमः
 30. ॐ तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थलक्ष्याय नमः
 31. ॐ निष्कलाय नमः
 32. ॐ तारकाय नमः
 33. ॐ तत्वबोधकाय नमः
 34. ॐ नित्यशुद्धाय नमः
 35. ॐ नित्यमुक्ताय नमः
 36. ॐ ज्ञानलिङ्गाय नमः
 37. ॐ स्वयं प्रकाशाय नमः
 38. ॐ जन्म जरा मृत्यु निवारकाय नमः
 39. ॐ निर्लेपाय नमः
 40. ॐ अद्भुतचरित्राय नमः
 41. ॐ अद्वेष्ट्रे नमः
 42. ॐ ऊर्धरेतसे नमः
 43. ॐ सदसद्विरहिताय नमः
 44. ॐ साधुगम्याय नमः
 45. ॐ सर्वात्मने नमः
 46. ॐ शान्ताय नमः
 47. ॐ अनन्तशक्तये नमः
 48. ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः
 49. ॐ ईश्वराणामधीशाय नमः
 50. ॐ वेदान्तवेद्याय नमः
 51. ॐ षडूर्मिवर्जिताय नमः
 52. ॐ षड्भावरहिताय नमः
 53. ॐ अमृताय नमः
 54. ॐ अन्तयामिणे नमः
 55. ॐ अपरिछिन्नाय नमः
 56. ॐ क्षमिणे नमः
 57. ॐ कूटस्थाय नमः
 58. ॐ कैवत्यदायकाय नमः
 59. ॐ कपटवर्जिताय नमः
 60. ॐ कालातीताय नमः
 61. ॐ अवस्थात्रय साक्षिणे नमः
 62. ॐ अप्रमेयाय नमः
 63. ॐ अद्वयाय नमः
 64. ॐ अव्यक्ताय नमः
 65. ॐ गूढाय नमः
 66. ॐ ग्रन्थित्रयविमेक्षणाय नमः
 67. ॐ चिन्मात्राय नमः
 68. ॐ ज्ञानगम्याय नमः
 69. ॐ ब्रह्मानन्दाय नमः
 70. ॐ भवाब्धितारणाय नमः
 71. ॐ परात्पराय नमः
 72. ॐ तत्त्वमर्थाय नमः
 73. ॐ दुष्टदूराय नमः
 74. ॐ दुराचार नाशाय नमः
 75. ॐ आभास्वराय नमः
 76. ॐ ज्ञानगम्याय नमः
 77. ॐ ब्रह्मानन्दाय नमः
 78. ॐ भवाब्धितारणाय नमः
 79. ॐ परात्पराय नमः
 80. ॐ तत्त्वमर्थाय नमः
 81. ॐ दुष्टदूराय नमः
 82. ॐ दुराचार नाशायय नमः
 83. ॐ आभास्वराय नमः
 84. ॐ विधिविष्णुशिवाकृतये नमः
 85. ॐ असल्लक्षणविलक्षणाय नमः
 86. ॐ अजडाय नमः
 87. ॐ अपारसंसारार्थ विघट्टनाय नमः
 88. ॐ अमन्यवे नमः
 89. ॐ अमोधवैभवाय नमः
 90. ॐ अभयङ्कराय नमः
 91. ॐ वरदाय नमः
 92. ॐ मुक्तिरूपाय नमः
 93. ॐ शाश्वताय नमः
 94. ॐ अखण्ड महिमाम्भोधये नमः
 95. ॐ अखण्ड बोधा नमः
 96. ॐ मनोवाचामगोचराय नमः
 97. ॐ परिपूर्णात्मने नमः
 98. ॐ बाह्यान्तरस्थिताय नमः
 99. ॐ भक्ति श्रद्धा ध्यान गम्याय नमः
 100. ॐ निरहङ्कृतये नमः
 101. ॐ निर्विकाराय नमः
 102. ॐ निर्वैराय नमः
 103. ॐ लक्ष्याऽलक्ष्य विवर्जिताय नमः
 104. ॐ निर्विकल्पाय नमः
 105. ॐ अव्ययाय नमः
 106. ॐ अनन्तरूपानुत्तमाय नमः
 107. ॐ दक्षिणाभिमुखाय नमः
 108. ॐ अद्भुतालिङ्गाय श्रीगुरुमूर्तये नमः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *